Organizačné pokyny

Organizačné pokyny pre celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu

Celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU organizujú:

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (NZ SKL), Spolok sv. Vincenta de Paul (SVdP), Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL), Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (CM), Združenie Mariánskej mládeže (ZMM), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárky (SMVS), a Rodina Nepoškvrnenej, Depaul Slovensko, Združenie Zázračnej medaily (ZZM), Vincentskí laickí misionári (MiSeVi), Spoločnosť Máriiných sestier Zázračnej medaily (MS).

18. ročník predaja medovníkových srdiečok začal 1. 3. 2024 a bude trvať do 31. 1. 2025

Základné pokyny:

1. Pečenie medovníkov:

Medovníčky pečú dobrovoľníci na vlastné náklady. Ak sa chce niekto zapojiť do zbierky pečením, no nemá dostatok finančných prostriedkov, môže požiadať o preplatenie blokov na suroviny. Bloky treba poslať hneď po skončení zbierky, aby sa mohli zaradiť do vyúčtovania. Po ukončení vyúčtovania sa bloky už preplatiť nedajú.

• Ak je možnosť, treba požiadať miestneho správcu farnosti o vyhlásenie oznamu o uskutočnení zbierky, prípade zbierku oznámiť miestnym alebo mestským rozhlasom.

• Vyhlásiť v kostole sa môže aj možnosť zapojiť sa do zbierky pečením medovníkov

• Kto by sa chcel zapojiť do zbierky, no nemá možnosť piecť, môžeme medovníky zabezpečiť. Treba dať vedieť v dostatočnom predstihu - 2 – 3 týždne pred plánovanou zbierkou na tel. číslo/mail kontaktnej osoby, ktoré je uvedené v bode č. 5 – Informácie
 

2. Balenie medovníkov:

Medovníky sa balia do celofánu cca 20 x 20 cm, na každom medovníku je vpredu nápis:

Boj proti hladu. Ďakujeme 1 €

Natlačené nápisy na samolepiacej A4 zasielame na všetky predávajúce miesta, treba ich rozstrihať a nalepiť dopredu na zabalené medovníkové srdiečko.
Previazané sú bielou stužkou (biela symbolizuje hlad vo svete) Ak nie je biela, môže byť akákoľvek, materiál na balenie dodáme (celofán, nápisy na samolepiacom papieri, stužky).
 

3. Predaj medovníkov:

Treba dodržať pokyny pre predávanie, pretože za každé nedodržanie hrozí pokuta.

OSOBY: v skupinke má byť jedna dospelá osoba, zodpovedná za predaj a odoslanie výnosu na účet verejnej zbierky do 15 dní od ukončenia akcie. Ostatné osoby majú na starosti pokladničku a ponúkanie srdiečok. Skupinka musí mať pri sebe kópiu rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení zbierky a musí mať špeciálne poverenie, do ktorého sa píše meno zodpovednej osoby. Povolenie je v sekcii STIAHNITE SI (úplne na konci), Špeciálne poverenie je potrebné vypýtať (telefonicky alebo mailom) od kontaktnej osoby (kontakt na ňu je v bode 5.)

POKLADNIČKA: musí byť prenosná, uzavretá, zabezpečená proti odcudzeniu vložených príspevkov. Dá sa spraviť z lepenkovej škatule, ktorá sa obalí baliacim papierom a na vrchnú časť sa vyreže pozdĺžny otvor. Pokladnička by mala byť označená nápisom: „Verejná zbierka BOJ PROTI HLADU 2024“ a kto ju organizuje „NZ SKL sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, Nitra“ ( môže sa prípadne oblepiť letákom).

MIESTA PREDAJA: verejné priestranstvá, okolia kostolov, firiem, staníc, pešie zóny. Niektoré mestá vyžadujú ešte špeciálne povolenie, ak sa predáva na ich verejných priestranstvách (npr. Levice). Treba sa informovať na mestskom úrade. Ak predávate v kostole, s povolením p. farára alebo kňaza, toto povolenie mať netreba. 

PLAGÁTY: je dobré vyvesiť ich v kostole( so súhlasom správcu kostola), poprosiť starostu o vylepenie na verejné priestranstvá (s rozmermi A3/A4). Letáky s rozmerom A5 (menšie) sa rozdávajú pri zbierke a kúpe medovníčka (všetky typy letákov sú k dispozícii spolu s ostatným materiálom na výdajných miestach v domoch sestier DKL a SMVS). Ak vám budú chýbať, doplníte, ak vám zostanú, tak vrátite.

CENTRÁ PRE VYZDVIHNUTIE PLAGÁTOV A OSTATNÝCH MATERIÁLOV:
Kláštory sestier DKL a satmárok v mestách Trenčín, Nitra, Košice, Vrícko, Kežmarok, Žilina, Lokca, Bratislava, Rožňava

Oznámenie, ktoré by sa malo  pri predaji srdiečok vyvesiť v priestore, kde sa srdiečka predávajú, je tiež v sekcii STIAHNITE SI
 

4. Podpora modlitbou:

Nemôžeme všetci piecť, predávať a pod... ale môžeme všetci podporiť zbierku modlitbou za kampaň Boj proti hladu. Je zverejnená na každom letáku kampane.
 

5. Informácie

V prípade potreby kontaktujte Margitu Šumichrastovú: gitka.sumi@gmail.com, +421 907 624 592
 

6. Kam poslať vyzbierané peniaze a ako označiť platbu

Účet je vedený v 365 banke

ČÍSLO ÚČTU: 20286026/6500
IBAN: SK7265000000000020286026
BIC: POBNSKBA
Názov účtu: ZBIERKA BOJ PROTI HLADU
Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 94901 Nitra
Konštantný symbol: 0308 (pre priame platby z účtu na účet) a 0358 (pri platbe poštovou poukážkou)
Variabilný symbol: 2024

Názov účtu: ZBIERKA BOJ PROTI HLADU

Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 94901 Nitra

Ak by na pošte bolo potrebné vypísať, môže sa dať : Boj proti hladu 2024. 
Je dobré napísať do poznámky, ktorá vetva a z akého miesta, farnosti, zbierku zorganizovala, no nie je to nevyhnutné (aby sme mali prehľad kto sa zapojil).
Tiež sa tam môže uviesť názov krajiny, ak ju chcete konkrétne podporiť.

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň