Ukrajina

Je druhou najväčšou krajinou Európy po Rusku s rozlohou 603 700 km2. Presný názov Ukrajiny znamená zem, ktorá leží na kraji. Leží na juhovýchodnom pohraničí Európy a prahu Ázie na okrajoch štátov Stredomoria a na križovatke dôležitých hraničných ciest medzi lesom a stepou.
Najrozšírenejším náboženstvom je kresťanstvo ( pravoslávni cca 80%, gréckokatolíci 12%, protestanti 2,2% a katolíci 2,2%) 

katolíci: 1, 13 ml, t.j. 2,2%

Sestry Dcéry kresťanskej lásky (DKL) majú na Ukrajine 3 komunity:

Dovhé, Svaľava, Perečín.

V Dovhom pôsobí komunita DKL od 90- tych rokov. Momentálne ju tvoria štyri sestry, pričom najstaršej členke bola zverená služba kostolníčky a starostlivosť o záhradku pri dome. Ďalšie sestry ošetrujú chorých, pacientov v tuberkulóznom sanatóriu,  pracujú s deťmi, organizujú pre nich spoločné stretnutia, tábory a výlety. Spolupracujú s členmi AIC, ktorých majú vo farnosti. Pomáhajú s potravinami, liekmi a oblečením pre najchudobnejších a poskytujú pomoc ťažko chorým osamelým osobám.

V Svaľave sestry  DKL pôsobia od 15.8.2001. Momentálne sú tam 3 sestry (2 Slovenky a 1 Ukrajinka). Služba sestier pozostáva z  katechizácie detí vo farnosti a filiálkach, pastoračných návštev v rodinách problémových detí, letných táborov a výletov s deťmi, návštev a ošetrovania chorých, prinášania sv. prijímania starým a chorým do ich domácností, sprevádzanie zomierajúcich a duchovné sprevádzanie trpiacich. Spolupracujú s Konferenciou sv. Vincenta a s diecéznou charitou (nákup a rozdeľovanie potravín, liekov, obuvi, šatstva).

V Perečíne v Zakarpatskej oblasti, pôsobí komunita sestier od roku 2011. Tvoria ju tri sestry a farnosť spravujú kňazi Misijnej spoločnosti. Svoju činnosť zamerali na duchovnú i telesnú pomoc vo farnosti, pomoc chorým a opusteným, zakupovanie liekov a rozdávanie sv. prijímania. Pomáhajú a sprevádzajú sociálne slabšie rodiny (matka vdova, deti invalidi, siroty a deti z rodín alkoholikov).

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň